Unikátní vzdělávací portál Školící cetrum SSCHK

Unikátní vzdělávací portál Školící cetrum SSCHK

Úvod k projektu školícího centra SSCHK 

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. (SSCHK) spustil v rámci vzdělávacího projektu Školící Centrum své nové vzdělávací internetové stránky, zpřístupňující informace a ucelené eKurzy v oblasti chovu a užití koní pro širokou laickou veřejnost, amatérskou a sportovní i odbornou.

Cílem spuštěného vzdělávacího portálu vzdelavani.chov-koni.cz, je poskytnout přístup k odborným informacím široké veřejnosti a tím přispět k postupnému zvyšování kvalifikace a zlepšování praktických dovedností jednotlivých studujících.

Přidaná hodnota obsahu spočívá zejména v uceleném zpracování dané problematiky a bez povšimnutí nesmí zůstat ani forma, zejména pak bohatý obsah v elektronické podobě s množstvím ukázkových videí a fotografií, které jsou výborným doplňkem edice tištěných skript.

Kurzy a veškeré ucelené informace jsou tříděny do tematických okruhů, jako je např. výživa a krmení, veterinární péče či trénink a výcvik koní. Další prémiové kurzy nabízejí komplexní souhrn všech znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro majitele koní, chovatele koní, jezdce, trenéry koní i instruktory jezdectví, ošetřovatele a milovníky koní vůbec.


Nové webové stránky jsou svým charakterem elektronickým obchodem,

prostřednictvím kterého je možné objednat odborná skripta, zakoupit přístup k elektronické verzi
kurzů nebo se přihlásit na některý z plánovaných seminářů.

Jak a s kým projekt vznikl

První fáze projektu

Sestavil se tým renomovaných odborníků (viz. sekce O nás), kteří vytvořili ucelené odborné učební texty zahrnující všechny aspekty problematiky chovu a užití koně v 21.století.

Aby vznikl komplexní výstup, byl tým sestaven z odborníků na problematiku výživy a krmení, veterinární péči, základů podkovářství, principů plemenitby, organizaci chovu koní, výcviku a tréninku koně sportovního i dostihového a principů fyziologie zátěže. 

Ve druhé fázi
se na společných pracovních setkáních s odborníky definovaly jednotlivé vývojové fáze koně a jejich charakteristika.

Ve třetí fázi se s každým odborníkem budoucí obsah pečlivě konzultoval individuálně tak, aby byl zasazen do výše vytyčeného konceptu vývojových fází a pracovních pozic a rovněž byl ponechán prostor pro osobní pohled odborníka pro svou specializaci a tím zachován určitý nezaměnitelný prvek textů, které jsou dílem jedinečným pro svůj praktický a odborný obsah i komplexnost.

Učební texty vytváří základní pilíř vzdělávacího programu školícího centra SSCHK a jsou psané na objednávku pro Svaz soukromých chovatelů koní o.s.

Zadání konečné podoby se definoval jako text, který „jasně a prakticky popisuje zacházení s koněm v závislosti na jednotlivých vývojových a růstových fázích koně a také odborného přístupu člověka na pozicích chovatele, ošetřovatele a jezdce“.


Charakteristika vývojových fází koně

1. PLEMENÍK A CHOVNÁ KLISNA: Výběru rodičů předchází určení budoucí užitkovosti a zaměření specializace koně. Poté následuje vhodný výběr rodičů dle jejich genofondu, sportovních a užitkových výsledků vlastních i rodiny, posouzení dílčích charakterových vlastností a exteriéru a rovněž schopnosti předávat tyto vlastnosti na potomstvo.

2. SAJÍCÍ HŘÍBĚ: Po narození je hříbě pod matkou odkázáno na sání mateřského mleziva (v prvních 5 hodinách po narození) a poté mateřského mléka a tím získává důležité a nenahraditelné živiny a stavební složky pro život. Toto období, trvající do doby odstavu hříběte, vyžaduje zvláštní pozornost výživy matky a přikrmování hříběte a dostatek pravidelného pohybu a čistoty prostředí i pravidelnost denního režimu.

3. ODCHOV KONÍ: Po odstavení hříběte nastává období velmi důležité co do organizace práce s koňmi. Organizací se rozumí uzpůsobení pracovních podmínek, prostředí, organizace lidské síly dle dovedností, denní určení organizace práce se zvířaty a zachování pravidelného režimu.

Odchov koní je specifické pro stálý vývoj a růst mladého koně, je nutné také od jednoho roku stáří rozdělovat koně na chovné klisny a hřebce (otázka kastrování) a zajistit potřebnou výživu a pohyb se stálými podmínkami ustájení.

K vývinu a růstu nepochybně patří i kontrola, sledování a posuzování růstu koně a příprava pro jednotlivé chovatelské před-výběry (zkoušky). Dále zacházení a příprava chovných koní z pohledu tří základních rovin (krmení, pohyb a ustájení) zcela jistě určuje úspěšné vykročení potomka

4. VÝCVIK A TRÉNINK KONĚ: S ohledem na plemenný typ se od určitého věku koně postupně začíná se základním výcvikem a tréninkem až po prvky vedoucí k dané specializaci. Se vzrůstajícími tréninkovými požadavky rostou i požadavky organismu na příjem energie, živin a vitamínů důležité dodávat v důsledku stresového zatížení. Rovněž je kladen důraz na odbornost zacházení a postupů práce s mladým koněm a doprovodných opatření bezpečnosti práce.

5. DOSPĚLOST KONĚ: Dospělý kůň již dovršil určité stádium fyzického vývoje, podle druhu práce již lze pozorovat přesun rovnováhy ze předních končetin (přestavěný kůň) na rovnováhu kampanní a postupným tréninkem dle specializace pokračuje cílený přesun k rovnováze na záď.
Dospělost je období maximalizace užitkovosti, resp. výkonu a zatížení. Práce s dospělým koněm určeným pro sport se řídí fyziologickými procesy pro období přípravné, hlavní a odpočinek.


6. STÁŘÍ KONĚ: Křivka
užitkovosti a podávání výkonu je již na sestupu, zacházení se starým koněm je již speciální záchovný management. Schopnosti být trénován, krmen a rozvíjen jsou velmi omezené a záleží již na nalezení vhodného místa pro odpočinek a důstojného dožití zvířete.

Čtvrtá fáze projektu

Projekt školícího centra byl původně zaměřen na vytvoření učebních pomůcek v tištěné podobě. V době pokročilé počítačové technologie a neustálého šíření dostupnosti internetu se v rámci projektu rozhodlo pro vytvoření webové domény školícího centra s obsahem elektronického vzdělávání v podobě e-Kurzů, které staví na odborných textech učebních skript psané týmem odborníků na objednávku Svazu soukromých chovatelů koní o.s.

e-Kurzy jsou jakousi nástavbou učebních textů doplněné o tematické fotografie a především video ukázkami, které mají za cíl popisovanou problematiku přiblížit a prezentovat praktickými postupy.

Předvádějící ve vizuální podobě na videích a fotografiích patří do týmu odborníků sestavený ryze pro realizaci projektu školícího centra.

Rovněž se uskutečnily návštěvy v zahraničí, ze kterých vzešly rovněž video a foto dokumenty obsažené v e-Kurzech.


Přátelská setkání na mezinárodní úrovni spolupráce


* vzdělávacích institucích Equine Collage Ypäjä ve finsku
* University of Guelph v kanadě
* zástupci chovu koní asociace holandského sportovního koně KWPN při chovatelském dni v Ermelu
* špičkového chovatele drezůrních koní pana Andre van Norela z holandska
* světovým olympijským jezdcem Hugh Graham ze stáje KingRidge v kanadě
* skoková jezdkyně Marion Ostmeyer z německa.

Poslání

Rozvoj kulturního prostředí v sektoru koní v ČR vzděláváním a rozvojem znalostí a dovedností zainteresovaných jednotlivců i skupin (podniků).

Vize

Vizí v dlouhodobém pojetí je vytvoření vzdělávací platformy Školícího centra, které zastřešuje odborníky ve specializovaných oblastech zaměřených na chov koní a jejich užití. Smyslem této vzdělávací platformy je sjednotit vzdělávací proces v ČR svou kvalitou a odborností a umožnit široké koňské veřejnosti odborný růst a flexibilní přístup k informacím.

úvodní VIDEOKLIP SSCHK

{AUP::RAFFLE=1}