Pojištění koní

Jak pojistit koně a jaká pojištění jsou dostupná? Co nám při pojištění našich koní mohou nabídnout pojišťovny? Na tyto otázky snad najdete odpověď v následujícím článku.

Koně patří bezesporu k nejkrásnějším živým tvorům, kteří obývají naší planetu. Obdivujeme je pro jejich sílu, rychlost, nespoutanost , vytrvalost a divoký temperament. Díky těmto vlastnostem, které se slučují s jezdectvím, či hospodářstvím může dojít k vážným poraněním, úrazům apod. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně koně a dost často nákladné veterinární péči je dobré podívat se na možnosti pojištění koně.

Kůň srážku bohužel nepřežil. Foto: HZS Boskovice
Kůň srážku bohužel nepřežil. Foto: HZS Boskovice ilustrační foto

Ačkoliv na našem trhu je nepřeberné množství pojišťoven, pouze jen několik málo z nich se zabývá naší problematikou a tou je ,,POJIŠTĚNÍ KONĚ,, V České republice jsou tři  pojišťovny které se tímto  zabývají a to jsou  Generali pojišťovna, Česká pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna. Dále zde najdeme i zahraniční pojišťovny, které spolupracuji s českými pojistitely a to např. London Direct Underwriters (londýnská společnost) a  německá pojišťovna Uelzener  Versicherung.

Pojištění koní lze rozdělit do dvou kategorií a to na:

První kategorií je pojištění koně z odpovědnosti za škodu. V rámci tohoto pojištění je možné pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při veškerých činnostech souvisejících s jezdectvím a chovem koní. Sem například spadá pojištění majitelů komerčně provozovaných stájí pro případ úrazu při jízdě na koni nebo pojištění pro případ škody způsobené koněm na zdraví či majetku jiných osob.

Druhou kategorií je vlastní pojištění koní vztahující se přímo k chovaným zvířatům. Tímto pojištěním se lze tedy pojistit proti pojistným nebezpečím, jež ohrožují zdraví a život zvířete. To se týká nákaz, živelných pohrom, úrazů, otrav a dalších zdravotních komplikací, jejichž přímým následkem je pojistná událost, kterou se rozumí uhynutí, utracení nebo nutná porážka pojištěného koně. Do této kategorie spadá i pojištění koně proti odcizení a pojištění koně při přepravě.

Nehoda přepravníku s koňmi
Nehoda přepravníku s koňmi – ilustrační foto

Ukázky nabídek pojišťoven:

Generali pojišťovny

Pojistit lze koně, kteří jsou zdraví, chovaní v odpovídajících zoohygienických podmínkách a nenachází se ve vyhlášeném ohnisku nákazy nebo v jeho ochranném pásmu. Pojištění je určené pro všechny majitele koní, kterým koně slouží k rekreačnímu, sportovnímu či pracovnímu užití. Je možné pojistit koně v rámci dané kategorie a to buď podle stupně svého vývoje (růstu) nebo užitkovým zaměřením. Pojišťují se koně od 6 měsíců do 14 let věku. Dostihoví koně od 3 let do 14 let věku.

Nabídka pojištění koní.

Základní pojištění – se vztahuje na pojistné nebezpečí uhynutí, nařízení utracení nebo nutné porážky v důsledku pojistného nebezpečí :

a) Podezření z nakažení nákazou, nakažení koně nákazou a to vše v důsledku zařazení chovu do ohniska nákazy a jeho ochranného pásma některou z dále uvedených nákaz (mor koní, encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, infekční anemie koní, nakažlivá metritida koní, sněť slezinná, venezuelská encefalomyelitida koní, vozhřivka nebo vzteklina).

b) Živelného ( požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád letadla, pád stromu nebo stožáru.

c) Přímé souvislosti se živelným pojistným nebezpečím dle písm. b

d) Odcizení  pojištěného koně v souvislosti s živelnou událostí.

 

Doplňkové pojištění koní se vztahuje pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky, k nimž došlo v důsledku :

a) Úrazu koně při tréninku, závodu, rekreační jízdě nebo při práci,pokud jsou pro takovou činnost určeni.

b) Katastrofické nebezpečí  ( povodeň,záplava, sesuv půdy, pád skal, zřícení lavin ) na pojistnou částku uvedenou v přehledu pojištěných  koní pro daného koně.

Pojistná částka                                                50 000,–Kč

 

Základní pojistné                                                  500,–Kč / ročně

Na úraz                                                              4 000,–Kč /ročně

Odcizení                                                            1 500,–Kč / ročně

Přeprava                                                            1 000,–Kč / ročně

Odpovědnost za škodu

Pojistná částka 1 000 000,–Kč                           750,–Kč / ročně

( výhradně pro vlastní potřebu )

(cenová kalkulace je pouze orientační)

Hasičská vzájemná pojišťovna

Umožňuje pojištění koní v rámci Zemědělského pojištění v pododdíle Pojištění hospodářských zvířat, v jehož rámci lze pojistit i koně pro případ uhynutí, utracení nebo poražení zvířete. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat i kompletní živelní pojištění. Rovněž je nabízeno i připojištění plodu březí klisny.

Česká pojišťovna

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám.

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí nebo utracení koně z důvodu:

nákazy (např. vozhřivky, hřebčí nákazy); živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy); úrazu;operace; porodu a zmetání;získané nemoci; akutní otravy.

Pojištění lze sjednat pro všechny kategorie koní.

 

Doplňkové pojištění je rozšířením o další pojistná nebezpečí:

ošetření a léčení koně (z důvodu úrazu, kolikového onemocnění nebo porodních komplikací); zmetání, porod mrtvého hříběte, vrozené vady hříběte, nemoci a úraz hříběte pojištěné klisny (vztahuje se na plod od 150. dne březosti klisny do šesti měsíců věku narozeného hříběte); ztráta schopnosti závodit (pouze pro dostihové koně dvou-, tří- a čtyřleté).

Uelzener  Versicherung

Tato pojišťovna nabízí životní pojištění koní, nemocenské pojištění koní a pojištění pro transport. Podmínky pojištění jsou poměrně variabilní a obsahují mnoho různých bonusů a slev. Proto následující informaci berte jen jako informativní. Na každého koně je pak sjednáváno pojištění přímo na míru:

kůň do 11 let

pojistná částka                       50 000,-                    100 000,-

měsíční pojištění :

životní pojištění                          240,-                           600,-

nemocenské pojištění                 300,-                           300,-

život. a nemoc. pojištění             520,-                           880,-

plné pojištění                           1115-                           1475,-

 

Životní pojištění – Součástí pojištění je dlouhodobá nevyužitelnost koně. V případě úmrtí následkem nemoci je plnění ve výši 80 % u koní do věku 9 let, u koní od 9 do 11 let je pak plnění v tomto případě 70 %; Při pojistných částkách nad cca 125.000,- Kč jsou poskytovány slevy pojistného na mladé koně až 25%

Nemocenské pojištění – Obsahuje pojištění pro případ úrazu a nemoci. Součástí jsou náklady na předoperační vyšetření, následné ošetření a léčiva na dobu 5 dní po zákroku, pojištěný si může vybrat veterináře podle svého.

Společné životní a nemocenské pojištění – Při společném pojištění je poskytována sleva 10 % na nemocenské pojištění

Plné pojištění – obsahuje životní a nemocenské pojištění (viz výše),součástí je pojištění při transportu, pro případ krádeže, pro případ poškození ohněm a bleskem, při pojistné částce nad 63.000,- Kč je garantováno pojistné plnění ve výši 80 %

Veškeré zde napsané informace jsou pouze orientační. Konkrétní podmínky pojistné smlouvy, zvláště pak výše pojistného a výše pojistného plnění záleží pak na konkrétních podmínkách, v rámci kterých je pojistná smlouva mezi pojištěným a pojišťovnou uzavírána. Takže záleží opravdu jen na Vás kterou z pojišťoven si vyberete. A doufáme, že k pojistným událostem bude docházet co nejméně.