Novela vyhlášky o označování zvířat a jejich evidenci

Novela vyhlášky o označování zvířat a jejich evidenci

Ústřední evidence koní na svých webových stránkách informuje o novele vyhlášky č.136/2004 Sb. o označování zvířat a jejich evidenci a evidenci hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Novela vyšla pod č.5 ve Sbírce zákonů dne 15.1.2016 s účinností od 18.1.2016. Reaguje na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/262 platné od 1.1.2016 – více informací ZDE.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Novela vyhlášky mění některá dosud platná ustanovení v těchto oblastech:

Registrace koní

Stanovuje nový termín pro identifikaci hříběte a to, že průkaz koně musí být vystaven před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození (§ 13 odst. 4 ). V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně , pokud bude doložen původ (§ 49 odst. 6), nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude (§ 49 odst. 7). V obou těchto případech bude kůň bez výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.

Pracovník provádějící registraci koně, je povinen ji provést do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem prokazatelně vyzván (§ 13 odst. 5).

Koně narození v ČR registrovaní v plemenné knize v jiném členském státě EU, musí být zaevidováni do ústřední evidence na základě hlášení o registraci koně narozeného v ČR zaslaného do ÚEK spolu s originálem zahraničního průkazu do 28 dnů od jeho vystavení (§ 42 odst. 6).

Dovoz koní

Při trvalém dovozu koně( tj dovoz na dobu delší než 90 dnů) má majitel koně povinnost zaregistrovat koně do 30 dnů do ústřední evidence zasláním hlášení o trvalém dovozu a originálu průkazu koně na adresu ÚEK (§ 44 odst. 2). V případě koní zahraničního majitele má tuto povinnost osoba, u níž je kůň v ČR ustájen.

Za dočasný dovoz koně, kdy není povinné koně do ÚEK registrovat, je považován dovoz koně na závody, dostihy, přehlídky nebo výcvik nepřesahující 90 dní. Dále se povinná registrace netýká plemenných hřebců dovezených na plemennou sezónu (nadále však platí povinnost zařadit hřebce do ústředního registru plemeníků), klisen dovezených za účelem plemenitby na dobu do 90 dnů, koní umístěných ve veterinárním zařízení a koní určených k porážce do 10 dnů od dovozu (§ 44 odst. 1).

Pro doplnění: Koně dovezení ze třetích zemí (mimo EU) bez průkazu musí být identifikováni označením a vystavením průkazu koně do 30 dnů. Koně dovezení z členských zemí EU musí vždy doprovázet průkaz koně, s výjimkou dosud neodstaveného hříběte dovezeného spolu s matkou.

Hlášení změny

Nově je stanoven termín 30 pracovních dní pro hlášení změn – majitele, vývozu, úhynu, porážky, kastrace a ztráty (§ 46 ).

Pro zamezení neoprávněného přepisu majitele koně je dána zaevidovanému majiteli možnost písemně požádat plemennou knihu, resp. ÚEK, o provedení následné změny majitele jen po doložení úředně ověřeného podpisu stávajícího zaevidovaného majitele. (§ 46 odst. 2 a 3 ).

Tuto tzv. „blokaci změny majitele“ doporučujeme provést především u koní ustájených v jiné stáji, než ve vlastní stáji majitele koně.

Majitelé koní jsou dle Nařízení 2015/262 povinni hlásit vydávajícímu orgánu do 30 dnů změny identifikačních údajů o koni a do 14 dnů skutečnost, pokud je kůň z důvodu léčby vyřazen z lidské spotřeby. Změny, vč. změny majitele, je možné hlásit buď původnímu vydávajícímu orgánu nebo plemenné knize pro příslušné plemeno vedené v ČR nebo přímo na ÚEK. To znamená, že v zahraničních průkazech může být změna majitele zaznamenána i v ČR. Výše uvedené se však netýká vyřízení změny majitele v plemenných knihách mimo EU, tj. změny majitele zaznamenané např. v certifikátech amerických plemen koní.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Autor: ing. Alena Dvořáková, vedoucí Ústřední evidence koní