Kurýr ČJF aneb Jak na dotace MŠMT 2013

Kurýr ČJF aneb Jak na dotace MŠMT 2013

V tomto speciálním vydání Kurýra ČJF se budeme věnovat informacím o změnách v žádostech a přidělování neinvestičních dotačních programů MŠMT pro rok 2013. Česká jezdecká federace tomuto tématu vymezila i samostatnou rubriku na svých internetových stránkách, kde najdete detailní informace. Níže uvádíme výtažek toho nejdůležitějšího.

PROGRAM IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
O program IV žádají TJ, SK přes příslušné Okresní sdružení ČSTV. Kompletní žádosti z celé ČR pak budou předány na ČJF, která žádosti všech TJ a SK podává hromadně na MŠMT.

SK/TJ jako předkladatel žádosti musí být sdružen a registrován v ČJF.

Vlastnictví sportovních zařízení
SK/TJ musí být vlastníkem dotčeného sportovního zařízení nebo musí dotčené sportovní zařízení užívat a provozovat na základě smlouvy o dlouhodobém celoročním nájmu / výpůjčce, a to minimálně na období 10 let od roku podání žádosti o dotaci. V případě nájmu / výpůjčky může být vlastníkem pronajímaného sportovního zařízení pouze obec, město nebo státní instituce. Nájem / výpůjčka od jiných subjektů (obchodní společnosti, soukromé osoby, jiného občanského sdružení), je nepřípustný. Dotaci lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního zařízení v nájmu/výpůjčce.
Sportovní zařízení na jejichž provoz a údržbu SK/TJ požaduje dotaci nesmí být zatíženo zástavním právem ( mimo ČSTV ), exekucí nebo dražbou.

Vedení podvojného účetnictví
Žádající SK/TJ musí při poskytnutí dotace vždy vést tzv. podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Na základě platných podmínek MŠMT „nelze při použití dotace vést účetnictví v tzv. jednoduchém účetnictví“( daňové evidenci ).

Žádost o dotaci
Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaných formulářích a musí obsahovat:
a)      Formulář žádosti (viz příloha) vyplněný všech bodech, podepsaný oprávněnými osobami,
b)      ověřenou kopii stanov a příslušné registrace SK/TJ,
c)      ověřenou kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČ),
d)      ověřenou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu – ( výhradně na SK/TJ ),
e)      doklad o vlastnictví budovy, či pozemku, na jejichž údržbu SK/TJ požaduje dotaci – aktuální výpis z katastru nemovitostí ( LV ne starší 3 měsíců ) – i v případě nájmu / výpůjčky,
f)      kopii platné smlouvy o nájmu / výpůjčce – pouze v případě užívání a provozování sportovního zařízení ve vlastnictví jiného subjektu,
g)      doplňkovou tabulku k programu IV, vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad. číslo 1. – v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči nebo je nutné zaslat po dohodě na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení ČSTV,
h)    prohlášení o vedení podvojného účetnictví.

Údaje uvedené ve formuláři žádosti nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v řádku s označením pořad. číslo 1. doplňkové tabulky k programu IV.
Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 60 % účetní hodnoty majetku uvedené v žádosti o dotaci i doplňkové tabulce a zároveň nesmí přesáhnout 70 % celkových plánovaných nákladů uvedených v žádosti o dotaci i doplňkové tabulce.
Předmětem žádosti může být neinvestiční dotace určená na údržbu a provoz jak jednoúčelového sportovního zařízení pro jezdectví, tak sportovního zařízení s víceúčelovým zaměřením, kde je dominantním sportovním odvětvím jezdectví.

Žádost o dotaci na údržbu a provoz víceúčelových sportovních zařízení nemůže být uplatněna prostřednictvím více národních sportovních svazů – v případě podání duplicitní žádosti stejným subjektem (SK/TJ) bude žadatel vyřazen.

Způsob a termín podávání žádostí o dotaci
Žádosti České jezdecké federaci podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČSTV nejpozději do 5. září 2012.

PROGRAM III
K významné změně došlo u dotace z programu III, který nově od roku 2013 není určen TJ a SK.
Podporu činnosti na regionální úrovni je nutné nárokovat prostřednictvím rozpočtů veřejné správy. Na republikové úrovni jsou financovány pouze akce mezinárodního charakteru: např. Slet ČOS, celorepublikové akce s mezinárodní účastí, Gymnaestrády apod.
Další změnou je vymezení žadatelů u podpory ZPS. Vedle sportovních specifických svazu druhu postižení (zrakově, sluchově, spastic handicap, mentálně, vnitřně a tělesně, které jsou sdruženy v ČPV), mohou žádat i národní sportovní svazy, které zajišťují pravidelnou činnost ZPS, včetně zabezpečování účasti těchto sportovců na mezinárodních soutěží dle reglementu mezinárodní světové federace příslušného sportu.

Informace přinesla Česká jezdecká federaceInformace přinesla Česká jezdecká federace www.cjf.cz

 

Přehled kontaktních osob zajišťujících podávání žádostí do programu MŠMT IV na rok 2013 – ČSTV, FAČR, ČJF, ČSK, ČSOS v jednotlivých okresech

KRAJ OKRES JMÉNO A PŘÍJMENÍ TELEFON EMAIL