Ing. L. Krulich podal návrh o zrušení rozhodnutí rady ČJF o pořádání MČR

Ing. L. Krulich podal návrh o zrušení rozhodnutí rady ČJF o pořádání MČR

V září tohoto roku rada České jezdecké federace schválila dohodu s Farmou Ptýrov a Jezdeckou společností Equitana Martinice o pořádání seniorského mistrovství České republiky ve skocích. Provozovatel jezdeckého areálu Zduchovice Ing. Ladislav Krulich podal návrh na zrušení tohoto rozhodnutí rady ČJF zde dne 19. 9. 2012. Přinášíme vám celé znění návrhu…

Ilustrační fotografieIlustrační fotografie


Návrh na zrušení rozhodnutí rady ČJF ze dne 19. 9. 2012

ODŮVODNĚNÍ

1. Ze zápisu z jednání výkonné rady není patrné, zda byla předložena konkrétní smlouva a zda ji měli všichni členové předem k dispozici tak, aby mohli vznést případné připomínky.

Pokud nebyly podmínky smlouvy předem projednány a nebyla známa její konkrétní podoba, žádost o schválení smlouvy (viz zápis ze zasedání) nemohla být odsouhlasena.

2. Výběrové řízení a letošní výzva k podání žádostí na pořádání MČR se týkala pouze roku 2013. Tímto nestandardním postupem byly znevýhodněny ostatní pořadatelské subjekty, které nebyly s možností několikaleté smlouvy předem seznámeny. Byly uvedeny v omyl a do výběrového řízení tak podávaly žádost pouze na rok 2013.

Pokud se tedy jedná o výběrové řízení na pořadatele MČR (což je patrné z dokumentu „Organizační a finanční podmínky MČR“ – schválené Výkonným výborem 15. 4. 2009), bylo by vhodné, aby všichni žadatelé měli stejné zadání. Výběrové řízení by mělo být transparentní a s jasnými pravidly pro všechny zúčastněné.

3. Neméně důležitým bodem je vypracování konkrétních podmínek výběrového řízení, které by jasně definovaly jeho zadání a hodnotící kriteria, pro transparentní výběr budoucího pořadatele.

Současná situace je velmi nejasná. Především ve výši finančních prostředků určených na výhry v soutěžích. Jako účastníkovi několika výběrových řízení na pořadatelství MČR nám bylo sděleno, že hlavním hodnotícím kriteriem (kromě sportovně technických podmínek) jsou finanční výhry určené do mistrovských soutěží. Naše žádosti byly každoročně takto koncipovány.

Navíc je rozporuplné zjištění, že ostatní každoročně vybíraní pořadatelé MČR do celkových finančních prostředků zahrnují i výhry v otevřených soutěžích a dokonce věcné ceny!

Zásadní je také zjištění, že sumy vyplácených finančních výher (dle výsledkových listin) nesouhlasí s částkami navrhovanými ve výběrových řízeních.

Jednání výběrové komise by mělo být uzavřené nebo by nemělo být povoleno měnit údaje v již odevzdaných žádostech. Pak by nenastala stejná situace, jako v letech minulých, kdy žadatel o pořadatelství MČR navýšil věcné ceny tak, že mu organizace MČR byla v závěru komisí přidělena. To vše v průběhu jednání výběrové komise, které se žadatel účastnil.

Naopak, vyhlášení výsledků a samotného průběhu hodnocení by mělo být veřejné, transparentní a jasné dle předem daných podmínek výběrového řízení. Zejména výše finančních výher by se měla týkat pouze mistrovských soutěží. Nedodržení jejich vyplacení v navržené a odsouhlasené výši by mělo diskvalifikovat pořadatele pro možnost podání žádosti v dalším roce.

4. Rada ČJF by měla navrhnout a odsouhlasit postup podávání žádostí na pořádání MČR a způsob jejich vyhodnocování. Zejména pak vybrat orgán nebo odbornou komisy, která by se výběrem pořadatelů zabývala a měla by mít kompetenci schvalovacího orgánu.

V letošním roce byla třístranná žádost Výkonným výborem zamítnuta a po té Radou ČJF schválena. Což nebudí dobrý dojem a vyvolává řadu pochybností a nejasností o kompetenci jednotlivých orgánů a o jejich působnosti.

Rozhodování o pořadateli skokového MČR patří, dle stanov a kompetencí, spíše do působnosti Výkonného výboru. Což bylo v minulosti odůvodňováno větší a detailnější znalostí konkrétních subjektů členy výkonného výboru.

5. Stanovení monopolu na pořádání MČR na období 2013 – 2016 je nevhodné z mnoha hledisek:

– je znemožněna motivace ostatních pořadatelů vylepšit stávající finanční i materiálně technické podmínky a tím zlepšit stávající úroveň MČR

– ČJF se zbaví možnosti organizovat každoroční výběrová řízení a tím operativně reagovat na momentální situaci na pořadatelském trhu

– bude omezen rozvoj ostatních pořadatelských subjektů a jejich rovný přístup k možnosti ucházet se o pořadatelství MČR

– pro ostatní pořadatele bude omezena možnost získat dodatečné finanční zdroje spojené s pořádáním prestižní akce, kterou MČR bezesporu je

– touto dohodou budou jednostranně zvýhodněni pouze dva silné pořadatelské subjekty, a to povede k ještě větší a již započaté monopolizaci pořadatelského trhu – což je negativní hledisko pro celkový rozvoj jezdeckého a zejména skokového sportu v ČR

– pokud se na trhu objeví nový a atraktivní pořadatelský subjekt nebo někdo z ostatních neúspěšných uchazečů dramaticky vylepší své materiálně technické podmínky a navrhne srovnatelné finanční zajištění, bude jeho možnost pořádat MČR omezena touto nevýhodnou smlouvou.

6. Argumentace zvýhodněných subjektů, že je nutné zaručit pořadatelům delší období z důvodů uzavření dlouhodobých sponzorských smluv, je podle našeho názoru vykonstruována a má naopak opačný a kontraproduktivní vliv na příliv financí do skokového sportu. A předpokládáme, že to je hlavní motivací celonárodní federace!

Je velice málo sponzorů a partnerů, kteří mají zájem uzavřít smlouvy s dobou trvání více než jeden rok. V dnešní ekonomické situaci, žádný takový sponzor nebo partner neexistuje a většina smluv je sjednávána s roční platností.

Jestliže má pořadatelský subjekt již zavedené a stabilní partnery, určitě pro ně nebude důvodem k ukončení spolupráce, pokud v jednom roce pořadatel ve svém areálu neuskuteční MČR.

Naopak, při dlouhodobější absenci větší prestižní akce se může stát, že subjekty, které byly uzavřením této monopolní smlouvy zbaveny možnosti volné soutěže, o své dlouhodobé partnery přijdou. Je velká šance, že se tato skupina sponzorů do jezdeckého sportu již nevrátí.

Většina partnerských a sponzorských smluv je výsledkem osobních kontaktů a dlouholeté systematické práce.

7. Uchazeči o pořádání této prestižní a ekonomicky výhodné akce by měli být vybíráni v každoročně opakovaném výběrovém řízení a za jasně stanovených podmínek a kriterií.

Všichni neúspěšní žadatelé by měli mít v následujícím roce novou šanci k podání žádosti. Tím dojde k větší konkurenceschopnosti a motivaci ucházet se o pořádání MČR pro větší počet subjektů. Bude tak zajištěn jejich rovný přístup na pořadatelském trhu a bude zajištěna větší motivace pořadatelů vylepšovat a zkvalitňovat své technické vybavení a organizační schopnosti. Opačné schéma povede k monopolizaci již tak omezeného trhu a fádnosti pořadatelského prostředí.

8. Jediným přínosem rozhodnutí Rady ČJF o monopolizaci pořadatelství MČR je finanční stabilizace dvou, již tak silných, podnikatelských subjektů. To povede k zúžení pořadatelského trhu:

– bude snížena motivace vylepšovat další  areály v ČR

– organizační monopolizací dojde k riziku, že do budoucna bude jen velmi málo subjektů s obdobnou organizační zkušeností

– v případě, že ČJF bude uvažovat o změně nebo některý z monopolních subjektů zanikne, bude velice obtížné vybírat pořadatele pro další období

– po roce 2016 bude situace pro ostatní pořadatele organizovat MČR již velice obtížná – bude velmi citelná absence především organizačních zkušeností z akcí takového rozsahu

– argumentace zajištění financí na delší období pro MČR je taktéž lichá – v poslední době bylo v praxi spíše typické navyšování a vylepšování finančních a technicko-organizační podmínek

– tato situace byla způsobena existencí více pořadatelských subjektů na pořadatelském trhu a tím většímu konkurenčnímu boji – což vedlo k vylepšování organizační úrovně MČR

– monopolizace povede k opačnému efektu

– navrhovaná roční výpovědní klauzule v uvažované smlouvě nic neřeší a je lépe se vrátit k původnímu stavu, kdy se o pořádání MČR ucházelo každoročně více subjektů

– je nutné přesně definovat podmínky výběrového řízení tak, aby se nestalo předmětem zákulisního politikaření, ale veřejnou, transparentní a prestižní záležitostí

– prestižní akce, jakou je MČR, by se neměla stát pravidelným zdrojem obživy dvou monopolních subjektů, se zajištěnou smlouvou na několik let

– MČR by se mělo stát předmětem každoročního přísného výběrového řízení, s rovnou a novou šancí pro všechny žádající subjekty, kteří splní stanovená kriteria a podají žádost ve stanoveném termínu.

9. Hlasování a účasti ve výběrové komisy by se podle našeho názoru měl vzdát člen, který je ve střetu zájmu, je ekonomicky nebo organizačně propojen nebo je na výplatních listinách a vykonává pro žadatele o pořádání MČR jinou funkcionářskou činnost.

Opak je v rozporu s dobrými mravy.

ZÁVĚR

Jsme přesvědčeni, že přehodnocení tohoto rozhodnutí a opětovné zvážení všech argumentů, přispěje ke komplexnějšímu rozvoji a podpoře většiny pořadatelských subjektů, a tím i k vytvoření barevnější a silnější pořadatelské scény, s její celkově lepší konkurenceschopností, což by mělo být hlavní motivací celonárodní federace.

Jsme přesvědčení, že monopolní postavení dvou zvýhodněných subjektů toto prostředí nevytvoří. Byť chápeme osobní a ekonomické vazby všech zúčastněných, pro rozvoj skokového a jezdeckého sportu, s výhledem do budoucna by byl vhodnější větší počet silných a ekonomicky vyvážených pořadatelských subjektů a jejich vyvážená podpora ze strany ČJF.

– Ladislav Krulich –